Óvodás csoportok

Mackó csoport

2 és fél éves kortól (amikor már tud egyedül ülni és enni a gyermek, és nem igényel állandó szülői jelenlétet) 4 éves korig

A foglalkozások célja a gyermekek magyar nyelvi alapjainak megerősítése, fejlesztése gyermekmesék, versek, mondókák, énekek, valamint közösségi csoportjátékok révén. Az életkori sajátosságoknak megfelelő foglalkozások során törekszünk a felszabadult mozgás ösztönzésére és a kézügyesség, kreativitás fejlesztésére is. A nap (egyes gyermekek szülei ideiglenes jelenlétével) énekléssel, mozgással kezdődik. Legkésőbb a tízórai alatt a gyermekek elbúcsúznak a szülőktől. A foglalkozás a mese feldolgozásával folytatódik, majd kézműveskedéssel a gyermekek képességének szerint differenciáltan szabad játékokkal tűzdelve.

Jelentkezés: a magyarovisuli@gmail.com e-mail címen előzetes egyeztetés után, a JELENTKEZÉSI LAPOT KITÖLTVE, és a tandíjat befizetve lehet csatlakozni: IBAN: NL 69 BUNQ 2064 1372 89, tnv Amstelveeni Magyar Ovisuli


Bóbita csoport
(4 éves kortól 7 éves korig)

Célunk az identitáserősítés és a magyar kultúra átadása pedagógiai módszerek segítségével, továbbá a gyermekek spontán és tudatosan szerzett tapasztalatainak, ismereteinek bővítése, életkornak megfelelően differenciáltan.

Anyanyelvi játékok: A magyar mese-, vers- és mondavilág megismertetése; a gyermekek beszédkészségének, kommunikációjának gondozása, fejlesztése.
Ének-zene: A mondókákat, dalokat és énekes játékokat a magyar népi gyermekjáték-hagyomány anyagából merítjük. Az éneklés, az énekes játékok megszerettetése, esztétikai nevelés. Tanév végére 6-8 népi gyerekdal biztos ismerete.
Kézműves foglalkozás: Adott témához kapcsolódva esztétikai nevelés, finommotorika fejlesztése.
Mozgás: Örömteli játék, testséma kialakítása, oldaliság tudatosítása, ritmusérzék fejlesztése.

Jelentkezés: a magyarovisuli@gmail.com e-mail címen előzetes egyeztetés után, a JELENTKEZÉSI LAPOT KITÖLTVE, és a tandíjat befizetve lehet csatlakozni: IBAN: NL 69 BUNQ 2064 1372 89, tnv Amstelveeni Magyar Ovisuli

A 6 éves korosztály a holland iskolarendszer harmadik osztályának megfelelő beosztásához alkalmazkodva iskolai előkészítős foglalkozáson is részt vesz 60 perc keretében, amit a pedagógusok a napirendhez illesztenek. Idősebb korcsoportokkal való találkozások, közös munkák során is történik a gyermekek sokoldalú támogatása, az iskolai beilleszkedés elősegítése, hiszen célunk az iskolai keretek között történő foglalkozás bevezetése az iskolaérett gyermekek részére. A szokásrend kialakítása és megerősítése történik, változatos anyanyelvi feladatlapok segítségével a finommotorika, grafomotorika és feladattudat fejlesztésére koncentrálunk.

Az iskolarendszert követő betű- és írástanulás támogatása révén felkészítjük őket a magyar rendszer szerinti olvasás- és írástanulásra. Képolvasás segítségével a magyar betűhasználat bevezetése zajlik játékos formában, az olvasás technikájának megismertetésével. A szó és kép párosítás, valamint a hang-betű azonosításának gyakorlása fontos szerepet kap differenciált oktatási módszerek segítségével. Az ismert szavak szótagolás szerinti elválasztásának gyakoroltatása a magyar szabályrendszer sajátosságainak előkészítése érdekében történik. A szókincsfejlesztést és a beszédkészség fejlesztésének támogatását a magyar mondókák, gyermekversek, mesék feldolgozása, bemutatása segíti.