Iskolás csoportok

Szerafin csoport
(7 éves kortól)

Az iskolarendszert követő betű- és írástanulás támogatása révén a gyerekek a magyar rendszer szerinti olvasás- és írástanulást folytatják változatos anyanyelvi és problémamegoldó feladatlapok, játékok segítségével. A finommotorika, grafomotorika és feladattudat fejlesztésére továbbra is koncentrálunk. Az ismert szavak szótagolás szerinti elválasztásának gyakoroltatása, a magyar szabályrendszer sajátosságainak ismertetése, szókincsfejlesztés, a beszédkészség támogatása magyar mondókák, gyermekversek, mesék feldolgozásával, bemutatásával zajlik. Az ünnepkörök, hagyományok anyanyelvi és vizuális bemutatása, feldolgozása, kézműves tevékenységek fontos szerephez jutnak. A koncentráció, finommotorika és képzelőerő fejlesztése zajlik magyar szövegkörnyezetben.


Dömdödöm csoport
(8 éves kortól a biztos magyar írás- és olvasástudásig)

Alapvető célunk, hogy a gyermekek megtanuljanak helyesen írni és olvasni magyarul, ezért ebben a csoportban egyéni fejlesztés zajlik az elsődleges nyelven megszerzett képességeket figyelembe véve (hiszen a hollandul vagy más nyelven megszerzett biztos írás- és olvasástudást alapul véve tudjuk ezt hatékonyan elérni). A már megszerzett tudást fejlesztjük a magyar hangzásvilág, a magyar betűfelismerés, olvasás és a magyar folyóírás jártasság-, majd készségszintre emelésével.


Mindemellett a foglalkozások során a gyermekek magyar szókincse, szóbeli kifejezőkészsége, beszédértése a korosztályuknak megfelelő magyar vonatkozású témák, hagyományok, népszokások, szólások, közmondások megismerésével fejlődik, továbbá népmesékkel, magyar írók és költők műveivel is megismerkednek. Motiválni szeretnénk őket ezenkívül a legszebb magyar gyerekirodalmi művek önálló elolvasására is. A magyar történelem, földrajz, hon-és népismeret szemelvényeivel is megismerkednek a diákok. A tanév során az idősebb korosztállyal olvasásgyakorlatokon vesznek részt 60-90 percben, differenciált foglalkozások során, önálló és projektmunkákkal is.


Mikkamakka csoport
(nagyiskolások 9 éves kortól)

A magyar nyelv (beszéd, írás, olvasás) és a magyarságismeret (irodalom, történelem, földrajz, néprajz, zene) komplex, élményszerű feldolgozása történik az életkori sajátosságok szerint. Az ismeretek átadását, elsajátítását például kooperatív tanulási technikák, differenciált oktatási módszerek, tanulásmódszertani gyakorlatok színes tárháza segíti. A magyar hagyományok, népszokások értelmezését, megjelenítését, a szókincsfejlesztést, a beszédértést, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztését, helyesírási-, és értő olvasási gyakorlatok megoldását, magyar írók és költők műveinek megismerését, honismereti szemelvényekkel, földrajzi, történelmi ismeretanyagokkal bővítjük. Anyanyelvi játékok, projektek, drámai, kreatív tevékenységek, kézműves foglalkozások színesítik a napirendet. Motiválni szeretnénk a fiatalokat további magyar irodalmi művek önálló elolvasására.